Köparbesiktning

En besiktning är inte bara en besiktning. Det är en investering i ditt livs kanske viktigaste affär.

Lagstadgad undersökningsplikt

Som köpare är du skyldig att uppfylla den lagstadgade undersökningsplikten med sakkunnig innan du köper ett hus (jordabalken 4, paragraf 19). Byggnader är komplicerade ”produkter”, därför krävs i de flesta fall teknisk kompetens för bedömning av kondition och status. Informationen om byggnadens tekniska skick är även en försäkran om att säljarens beskrivning stämmer.

När du anlitar LA Besiktningar hjälper vi dig att minska risken för framtida tvister mellan dig och säljaren. Besiktningen är även ett utmärkt tillfälle att lära känna husets brister och svaga punkter, samt risker för framtida skador och annat du kan förvänta dig. Du ska känna dig trygg efter köpet.

Vad innebär undersökningsplikten?

Köpare av en fastighet har enligt jordabalken kapitel 4, paragraf 19 skyldighet att undersöka fastigheten för att finna sådana fel och brister, som kan uppkomma vid en noggrann besiktning. Säljaren har å sin sida en skyldighet att lämna uppgifter om kända fel och brister.

Som köpare kan du normalt få göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet om byggnaden avviker från vad som kan anses vara utfäst eller från vad köparen med hänsyn till omständigheterna haft anledning att räkna med vid köpet. Ersättning för skada skall dock endast utgå om avvikelsen avser egenskap som kan anses utfäst eller om säljaren förfarit svikligt.

Försäkra dig om rätt kompetens och en noggrann undersökning. Kontakta oss.